Poradnia kardiologiczna

drukuj

Lokalizacja: parter, środkowa część budynku głównego

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 178
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Poradni Kardiologicznej:
lek. Barbara Mechowska – Kleyff – specjalista kardiolog

Harmonogram Poradni Kardiologicznej:

Poniedziałek 16.00 – 22.00
Wtorek 07.00 – 21.00
Czwartek 08.00 – 22.00
Piątek 07.00 – 12.00

Przyjęcia w Poradni Kardiologicznej

 1. Zapisy do Poradni Kardiologicznej odbywają się na podstawie skierowania wystawionego  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty.
 3. Każdorazowa wizyta w Poradni Kardiologicznej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do poradni specjalistycznej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich
 5. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu wizyty.
 6. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl
 8. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).
 9. Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
  O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych pacjenci są informowani przed przyjęciem.

Skierowanie od lekarza nie jest wymagane dla:

 1. osób chorych na gruźlicę,
 2. osób zakażonych wirusem HIV,
 3. inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych i kombatantów,
 4. cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 5. uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych wykonywania zadań poza granicami kraju.

W Poradni Kardiologicznej realizowane są:

 1. specjalistyczne świadczenia zabiegowe;
 2. świadczenie specjalistyczne – świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:
 • realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
 • pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych,
 • lub wydanie orzeczenia lub zaświadczenia;
 1. świadczenie specjalistyczne kompleksowe – świadczenie polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące:
 • podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz
 • podjęcie decyzji terapeutycznej – określenie postępowania terapeutycznego przez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9 oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:
 • przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, lub
 • podjęcie decyzji o skierowaniu do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych, lub
 • wydanie orzeczenia lub zaświadczenia
 1. Świadczenia specjalistyczne kompleksowe, świadczenia specjalistyczne, specjalistyczne świadczenia zabiegowe, specjalistyczne świadczenie odrębne oraz porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, obejmują ponadto:
 • zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne gwarantowane zgodnie z odrębnymi przepisami
 • kierowanie na: konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych.