Modernizacja systemu elektroenergetycznego (2015-2016)

drukuj
Wartość projektu: 1 378 565,52 zł

Źródła finansowania:
-środki własne: 68 928,28 zł
-środki Województwa Mazowieckiego: 1 309 637,24 zł

 

W ramach zadania został zaktualizowany program funkcjonalno – użytkowy wraz z raportem wskazującym oszczędności kosztowe i opracowana dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją i zestawieniem kosztów robót. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonane zostały roboty budowlano – montażowe stacji transformatorowej, rozdzielnic nn wraz z wyłącznikiem przeciwpożarowym, położono linie kablowe SN i nn oraz zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy z funkcją autostartu. Ponadto wykonano roboty modernizacyjne pomieszczeń:
rozdzielnicy głównej, w zakres których wchodziły roboty ogólnobudowlane, w tym wymieniona została stolarka okienna w całym budynku, wykonano instalacje (sanitarne, elektryczne i teletechniczne),
rozdzielnicy w budynku głównym szpitala, obejmujące roboty ogólnobudowlane i elektryczne.
W ramach niniejszego zadania zostały również wykonane usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego jak również zakupiono sprzęt ochronny i pierwsze wyposażenie.