Prawa pacjentów

drukuj

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

Znajomość praw i obowiązków zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu
w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce.

Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez nas usług
medycznych była jak najwyższa.

 

Prawo do Świadczeń Zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością w warunkach fachowych i sanitarnych odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach prawnych. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 3.    Pacjent ma prawo w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
 • lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej;
 • pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej, pielęgniarka/położna może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki/położnej, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej.
 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia lub orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Prawo do Informacji

 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 2. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1 innym osobom.
 3. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 4. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o których mowa w ust 1 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 5. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegów pielęgniarskich.
 6. Pacjent ma prawo do znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę Personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów.
 7. Pacjent ma prawo do żądania od lekarza informacji w pełnym zakresie o swoim stanie zdrowia i rokowaniach wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informacje z uwagi na jego dobro.
 8. Pacjent ma prawo do rezygnacji z informacji dotyczących stanu jego zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 9. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo do dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 

Prawo do Tajemnicy Informacji

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny w   tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 3. Przepisu ust 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:
 • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 • pacjent lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 1. Przepisu ust 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 1- 3 i w ust. 4, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.
 3. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

 

Prawo do Wyrażenia Zgody na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu wyczerpującej informacji na temat udzielanego świadczenia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw o których mowa w ust. 1-4, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w formie pisemnej.
 7. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym lub jej odmowy.

Zgodę na przeprowadzenie eksperymentu pacjent wyraża w formie pisemnej po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.

 

Prawo do Poszanowania Intymności i Godności Pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
 3. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.
 5. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 6. Szpital udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

 

Prawo do Poszanowania Życia Prywatnego i Rodzinnego

 1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej..
 4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw o których mowa w ust 1 i 3, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez SSZZOZ w Rudce. Wysokość opłat ustala Dyrektor.

 

Prawo do Opieki Duszpasterskiej

 1. Pacjent w oddziałach szpitalnych i zakładzie opiekuńczo – leczniczym ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital/ZOL jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 

Prawo do Dokumentacji Medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym osobom, możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
 • na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • na informatycznym nośniku danych (tylko płyta CD).
 1. Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 2. Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na nośniku elektronicznym Szpital pobiera opłatę z wyjątkiem udostępniania dokumentacji organom rentowym w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wojewódzkiej komisji ds. spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 4. Wysokość opłaty określona jest w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego SSZZOZ w Rudce.

 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego: osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 

Prawo do Przechowywania Rzeczy Wartościowych w Depozycie

 1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 2. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Ograniczenie Praw

Dyrektor SSZZOZ w Rudce lub upoważniony przez niego lekarz, może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

 

Dochodzenie Praw

W przypadku naruszenia praw pacjenta Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych;
 • złożyć skargę lub wniosek do Dyrektora SSZZOZ w Rudce,
 • zwrócić się do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta SSZZOZ w Rudce,
 • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej – zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby lekarskiej bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 • złożyć skargę na Szpital, który ma podpisaną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki
 • zdrowotnej do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie;
 • skierować skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu leczniczego, wyrządzono pacjentowi szkodę lub naruszono jego dobra osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 

 

Wydanie I obowiązuje od 1.01.2018 r.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem o prawach pacjenta.