Zakład fizjoterapii

drukuj

Lokalizacja: parter

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 114
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Zakładu Fizjoterapii:
mgr Jolanta Bartosiak

z-ca Kierownika Zakładu Fizjoterapii:
lic. Katarzyna Pogoda

Harmonogram Zakładu Fizjoterapii:

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 18.00
Środa 08.00 – 18.00
Czwartek 08.00 – 18.00
Piątek 08.00 – 18.00
   

Przyjęcia do Zakładu Fizjoterapii

  1. Zapisy do Zakładu Fizjoterapii odbywają się w Punkcie Rejestracji Zakładu Fizjoterapii (środkowa część szpitala) na podstawie skierowania wystawionego  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Na podstawie jednego skierowania, pacjent może mieć wykonane nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w cyklu terapeutycznym 10 dni zabiegowych.
  3. Obowiązkiem Pacjenta jest zarejestrowanie skierowania w Zakładzie Fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
  4. Pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
  5. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i godzinie       rozpoczęcia cyklu zabiegów.
  6. W przypadku nie możności udzielania świadczenia Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących na podstawie skierowania, którego oryginał ma obowiązek dostarczyć w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
  7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się na stronie nfz.gov.pl
  9. Osoby uprawnione tj. kom­ba­tan­ci, in­wa­li­dzi wo­jen­ni, woj­sko­wi, oso­by re­pre­sjo­no­wa­ne mają udzielane świadczenia poza kolejnością.

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym bądź nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjenci są informowani przed udzieleniem świadczenia.

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych