Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

drukuj
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 stycznia 2016r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej  stanu zdrowia oraz  udzielonych świadczeń medycznych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • uprawnionym organom i podmiotom

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 • wgląd do dokumentacji medycznej, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w
  siedzibie Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. z możliwością sporządzania
  notatek lub zdjęć,
  • wyciąg, odpis, kopia, wydruk,
  • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie
  organów władzy publicznej albo sądów powszechnych a także gdy zwłoka w wydaniu mogłaby
  spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  • na informatycznym nośniku danych.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek Dziale Kontraktowania i Analiz (lokalizacja: I piętro – oddział rehabilitacyjny)możliwość pobrania ze strony.
Istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą na adres Mazowieckiego Szpitala w Rudce .

Dział Kontraktowania i Analiz czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30:

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 25 757 41 70 w. 145.

Termin realizacji wniosku  – 1 do 3 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumentację  medyczną (kopia, wyciąg, odpis, płyta CD) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną  można odebrać osobiście,  za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Mazowieckim Szpitalu w Rudce cennikiem.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2016r. poz.186)

wniosek do wydania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o wypożyczenie wyników badań