Poradnia domowego leczenia tlenem

drukuj

Lokalizacja: parter

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 590
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Poradni:
lek. Beata Pielasa

Lekarze udzielający świadczeń medycznych:
lek. Beata Pielasa – specjalista chorób płuc
lek. Mirosław Trzciński – specjalista chorób płuc

Zespół pielęgniarek:
Romualda Adamiuk – licencjat pielęgniarstwa
Anna Romaniak – licencjat pielęgniarstwa

Har­mo­no­gram pracy:

Wtorek 10.30 – 13.30
Środa 10.00 – 11.30
Czwartek 7.30 – 9.00

Do zadań Poradni domowego leczenia tlenem należy w szczególności:

 • kwalifikacja pacjenta do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych,
 • kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym wizyty domowe i kontrolne w poradni,
 • zabezpieczenia pacjenta w koncentrator tlenu.

Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym w przewlekłej niewydolności oddechowej. Celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych co w konsekwencji poprzez wysycenie hemoglobiny tlenem i jego dowóz do tkanek, ma zapobiec kwasicy oraz innym następstwom wynikającym z niedotlenienia organizmu.

W domowym leczeniu tlenem (DLT) stosowane są koncentratory tlenu, które filtrując powietrze atmosferyczne z otoczenia poprzez filtr molekularny, oddzielają tlen od azotu i dwutlenku węgla, przez co uzyskuje się tlen o stężeniu 80-90% i przepływie się 2-4 l/min. Tlen podawany jest choremu za pomocą maseczki twarzowej lub cewników donorowych.

Wskazania do tlenoterapii w ramach Domowego leczenie tlenem (DLT ) jest w przewlekła niewydolności oddechowej, a w szczególności:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zwłóknienie płuc
 • mukowiscydoza
 • dysplazja oskrzelowo – płucna

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza z Poradni lub po wypisaniu z oddziału szpitalnego.

Koncentratory tlenu dostarcza firma współpracująca ze szpitalem w ciągu 2 dni od zakwalifikowania Pacjenta do domowego leczenia tlenem. Przed wypożyczeniem koncentratora tlenu lub jego dostarczeniem przez firmę, o której wyżej najpierw lekarz a potem pielęgniarka informują pacjenta i jego opiekunów o zasadach leczenia tlenem oraz sposobie obsługi i konserwacji koncentratora. Pacjenci otrzymują urządzenie do użytkowania nieodpłatnie po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta oraz jego dwóch żyrantów. Po śmierci pacjenta aparat winien być zwrócony niezwłocznie przez jego opiekunów do Poradni/firmy współpracującej ze szpitalem.

Pacjent objęty opieką domowego leczenia tlenem jest zobowiązany do przekazywania informacji pielęgniarce Poradni o każdym pobycie/leczeniu w innym szpitalu lub innej formie udzielania jemu świadczeń zdrowotnych w formie stacjonarnej.

Pacjenci leczeni tlenem są zobowiązani do 4 wizyt w ciągu roku (co 3 miesiące) celem wykonania badań kontrolnych obejmujących:

 • spirometrię, gazometrię i morfologię krwi co 3 miesiące
 • EKG co 6 miesięcy
 • radiogram klatki piersiowej, EKG co 12 miesięcy.

Dwie pielęgniarki pracują w terenie wizytując każdego pacjenta w jego domu co 3 miesiące. Podczas wizyty oceniany jest stan ogólny pacjenta, wykonuje się pomiar saturacji krwi u pacjenta pulsoksymetrem oraz sprawdza sprawność aparatu (pomiar stężenia produkowanego tlenu, stan licznika). Poradnia DLT ściśle współpracuje z Oddziałem chorób płuc, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu kwalifikacji do DLT lub leczenia zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania.