E-zdrowie dla Mazowsza (2012-2016)

drukuj

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E – zdrowie dla Mazowsza
z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub
właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł,
z czego wydatki kwalifikowane to 100 125 686,52 zł,
w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł,
kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz
wkład własny Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:

 

1. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
4. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
5. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
7. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
w Radomiu,
8. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
9. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku,
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
14. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie,
15. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
16. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
18. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
19. Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.,
20. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
21. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
22. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
23. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych – partnerów projektu do wymogów ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.).
Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania,
przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których
Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:
1) stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych
on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności
i komplementarności,
2) poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,
3) wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie
informatyczne w codziennej pracy.

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz
regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których
podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał
procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości
repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na
poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do
Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą
Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.
W RREDM znajdują się dwa elementy:
 – Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci
elektronicznej (cyfrowej),
 – Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do
wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.
Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich
dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.