Ośrodek rehabilitacji dziennej

drukuj

Lokalizacja: parter, Punkt Rejestracyjny – środkowa część budynku głównego

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 114
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:
lek. Jarosław Zbigniew Baran – specjalista rehabilitacji medycznej

Harmonogram Ośrodka Rehabilitacji dziennej:

Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 13.00 – 21.00
Czwartek 08.00 – 15.00
Piątek 13.00 – 21.00
Sobota 10.00 – 18.00

 

Przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 1. Zapisy do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej odbywają się na podstawie skierowania wystawionego  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 3. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie porady.
 4. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 5. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się na stronie nfz.gov.pl
 7. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).
 8. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej po ocenie stanu zdrowia pacjenta lekarz dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej.
 9. Osoby uprawnione tj. kom­ba­tan­ci, in­wa­li­dzi wo­jen­ni, woj­sko­wi, oso­by re­pre­sjo­no­wa­ne mają udzielane świadczenia poza kolejnością.
 10. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. W ramach osobodnia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym udzielane są:
 • porady lekarskie;
 • świadczenia z psychoterapii, terapii zajęciowej;
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego świadczeniobiorcy;
 • indywidualne zajęcia ze świadczeniobiorcą, w zależności od jego stanu zdrowia;
 • zajęcia grupowe,

 

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym bądź nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjenci są informowani przed udzieleniem świadczenia.