Poradnia gruźlicy i chorób płuc

drukuj

Lokalizacja: parter

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 127
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Poradni gruźlicy i chorób płuc:
lek. Joanna Burdan – specjalista chorób płuc

Zespól lekarzy:
lek. Krystyna Folcik – specjalista chorób płuc
lek. Przemysław Malong – specjalista chorób płuc
lek. Piotr Pasik – specjalista chorób płuc
lek. Mirosław Trzciński – specjalista chorób płuc

Harmonogram rejestracji i Poradni gruźlicy i chorób płuc:

Poniedziałek 07.00 – 15.00
Wtorek 07.00 – 15.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 07.00 – 15.00
Piątek 07.00 – 15.00

 

Przyjęcia w Poradni gruźlicy i chorób płuc

 1. Zapisy do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc odbywają się w rejestracji poradni na podstawie skierowania wystawionego  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty.
 3. Każdorazowa wizyta w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do poradni specjalistycznej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich
 5. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu wizyty.
 6. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl
 8. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych pacjenci są informowani przed przyjęciem.

Skierowanie od lekarza nie jest wymagane dla:

 1. osób chorych na gruźlicę,
 2. osób zakażonych wirusem HIV,
 3. inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych i kombatantów,
 4. cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 5. uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych wykonywania zadań poza granicami kraju.

 

W Poradni gruźlicy i chorób płuc realizowane są:

 1. specjalistyczne świadczenia zabiegowe;
 2. świadczenia pohospitalizacyjne – świadczenie realizowane w poradni w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji w oddziale chorób płuc związane z nią przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:
 • realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
 • pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
 • wydanie orzeczenia lub zaświadczenia,
 1. świadczenie specjalistyczne – świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:
 • realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
 • pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych,
 • lub wydanie orzeczenia lub zaświadczenia;
 1. świadczenie specjalistyczne kompleksowe – świadczenie polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące:
 • podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz
 • podjęcie decyzji terapeutycznej – określenie postępowania terapeutycznego przez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9 oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:
 • przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, lub
 • podjęcie decyzji o skierowaniu do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych, lub
 • wydanie orzeczenia lub zaświadczenia
 1. Świadczenia specjalistyczne kompleksowe, świadczenia specjalistyczne, specjalistyczne świadczenia zabiegowe, świadczenie pohospitalizacyjne, specjalistyczne świadczenie odrębne oraz porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, obejmują ponadto:
 • zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne gwarantowane zgodnie z odrębnymi przepisami
 • kierowanie na: konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych.

 

 

logo_pakietu_onkologicznegoSzybka terapia onkologiczna w Poradni gruźlicy i chorób płuc

Pacjent z chorobą nowotworową wymaga szczególnej troski. Szybkie rozpoznanie onkologiczne oraz podjęcie właściwego leczenia mają dla niego kluczowe znaczenie przy dalszej, skutecznej walce z rakiem. Od nowego roku wdrożono rozwiązania z tak zwanego pakietu onkologicznego. Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2015 roku jest ta dotycząca świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych.

W ramach Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego procedury te wyłącznie w Poradni gruźlicy i chorób płuc rozliczane są bez limitów przy zapewnieniu terminowości i kompleksowości świadczeń wynikającej z wytycznych.

Diagnostyką w ramach szybkiej terapii onkologicznej, obejmowani są pacjenci z podejrzeniem nowotworu układu oddechowego.

Pacjenci z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego otrzymują opiekę medyczną w zagwarantowanych terminach. W przypadku chorych, u których wykryto nowotwór złośliwy, czas ma nieocenione znaczenie. Skrócenie oczekiwania na leczenie może uratować pacjentowi życie dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom pacjenta w związku z realizacją umów z MOW NFZ gwarantujemy usługi w zakresie chemioterapii, chemioterapii niestandardowej oraz dwóch programów lekowych: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenie – w zależności od stanu zdrowia pacjenta – udzielane są w trybie ambulatoryjnym, w trybie opieki dziennej bądź w ramach hospitalizacji całodobowej.