Poradnia rehabilitacyjna

drukuj

Lokalizacja: parter, środkowa część budynku głównego

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 178
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej:
lek. Danuta Ćwirko-Godycka – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Zespół lekarzy:
lek. Anna Agnieszko Gańko – specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Jarosław Zbigniew Baran – specjalista rehabilitacji medycznej

Harmonogram Poradni Rehabilitacyjnej:

Wtorek 12.00 – 18.00
Czwartek 08.00 – 15.00

Przyjęcia w Poradni Rehabilitacyjnej

 1. Zapisy do poradni rehabilitacyjnej odbywa się na podstawie skierowania wystawionego  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
 3. Pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie porady.
 5. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 6. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl
 8. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).
 9. Osoby uprawnione tj. kom­ba­tan­ci, in­wa­li­dzi wo­jen­ni, woj­sko­wi, oso­by re­pre­sjo­no­wa­ne mają udzielane świadczenia poza kolejnością.

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym bądź nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne.
O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjenci są informowani przed udzieleniem świadczenia.

Porada lekarska ambulatoryjna obejmuje:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia — badanie lekarskie;
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;
 • określenie zakresu ruchu w stawach;
 • test czynnościowy;
 • ocenę aktywności ruchowej;
 • ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;
 • pomiar długości kończyn i obwodów;
 • ocenę chodu i lokomocji;
 • ocenę samoobsługi i samodzielności;
 • ocenę deformacji i zniekształceń;
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;
 • zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz inne zlecenia i wnioski;
 • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
 • końcową ocenę procesu usprawniania