Logo kombatantów

Szpital Przyjazny Kombatantom

drukuj

Samodzielny Specjalistyczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. dr. Teodora Dunina w Rudce od listopada 2011 roku uczestniczy w programie „Szpitale Przyjazne Kombatantom”, którego celem jest poprawa dostępności, jakości i organizacji świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom, inwalidom wojennym, wojskowym, a także niektórym osobom represjonowanym będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U,. 2002 nr 42 poz. 371 z późn. zm.), zwanymi dalej osobami uprawnionymi.
Zakres świadczeń realizowanych w ramach programu „Szpital Przyjazny Kombatantom” obejmuje pełen pakiet świadczeń zdrowotnych realizowanych w SSZZOZ w Rudce w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osobom uprawnionym przysługuje prawo do:

  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, poza kolejnością
  • korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Kardiologicznej

Świadczenia medyczne z wymienione zakresów powinny być udzielane osobom uprawnionym w dniu zgłoszenia bądź w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących.
W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż wciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Osoby uprawnione:

  • są rejestrowani i proszeni do gabinetów lekarskich i zabiegowych poza kolejnością
  • mają wyznaczane terminy świadczeń zdrowotnych bez wpisywania na listę oczekujących, w możliwie najkrótszym terminie
  • mają specjalnie oznakowana indywidualną dokumentację medyczną

Podstawą do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością przez osoby uprawnione jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj.:

  • legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych
  • książeczka inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51

Funkcję Pełnomocnika ds. Kombatantów pełni Ewa Witkowska
(lokalizacja: Dział Kontraktowania i Analiz na I piętrze)
Dane do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430:
tel. 25 757 41 70 wewn. 145 lub 25 757 43 43 wewn. 145
e-mail: szpital@rudka.com.pl

Podstawa prawna:

art. 47 c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1206, z 2015 r. poz. 693, 2281)