Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

drukuj
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 stycznia 2016r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej  stanu zdrowia oraz  udzielonych świadczeń medycznych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • uprawnionym organom i podmiotom

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  • wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce,
  • wyciąg, odpis lub kopia,
  • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek Dziale Kontraktowania i Analiz (lokalizacja: I piętro – oddział rehabilitacyjny)możliwość pobrania ze strony.
Istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą na adres SSZZOZ w Rudce .

Dział Kontraktowania i Analiz czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30:

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 25 757 41 70 w. 145.

Termin realizacji wniosku  – 1 do 3 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumentację  medyczną (kopia, wyciąg, odpis, płyta CD) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną  można odebrać osobiście,  za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w SSZZOZ w Rudce cennikiem.
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2016r. poz.186)

wniosek-do-wydania-dokumentacji-medycznej

wniosek-o-udostepnienie dokumentacji medycznej

wniosek-o-wypozyczenie-wynikow-badan